Flaggreglement for Åsnes kommune

Reglementet er vedtatt av kommunestyret den 15.05.2023 i sak 020/23.

1. Formål og virkeområde

Formålet med dette reglement er å klargjøre og samordne regler for flagging fra alle offentlige kommunale flaggstenger i Åsnes kommune på offentlige flaggdager og i forbindelse med ulike arrangementer og begivenheter.

2. Lover og forskrifter som regulerer flagging ved kommunens offentlige flaggstenger

Følgende lover og forskrifter regulerer bruk av flagg:

 • ”Lov om Norges Flag”(Flaggloven) av 10. desember 1898. Loven fastsetter hvordan flagget skal se ut og bruken av det.
   
 • ”Forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget”, datert 21.oktober 1927, sist endret 03. oktober 2004. Forskriften fastsetter nærmere regler for bruken, blant annet offisielle flaggdager og når flagget kan heises og fires.
   
 • ”Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger”, datert 29. juni 1933, sist endret 04. juni 2021. Loven fastsetter hva slags flagg som kan benyttes ved kommunens offentlige bygninger.
   
 • ”Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger” datert 06. juli 1933.

3. Definisjoner

3.1 Flagg

Med flagg menes det norske flagget, samiske flagg, skogfinske flagg, kommune- og fylkesflagg, og andre nasjoners flagg.

3.2 Vimpel

Med vimpel menes et trekantet flagg der lengden er større enn høyden. Vimpler er høyest ved stangen og ender som regel ut i en spiss. En vimpel skal ikke være lengre enn 1/3 av flaggstangens lengde.

3.3 Banner

Med banner menes en type fane, det vil si et flaggliknende kjennetegn og samlingsmerke med symboler, farger og figurer fra våpenskjold eller lignende. Et banner skal i hovedsak henge loddrett ned langs flaggstangen med største lengde langs flaggstangen.

3.4 Arrangementsflagg

Med arrangementsflagg og arrangementsbannere menes flagg eller bannere med arrangementsmotiv eller logo.

4. Offentlige kommunale flaggstenger

 

 • Rådhuset
 • Flisa skole
 • Jara skole
 • Sønsterud skole
 • Åsnes sykehjem


5. Flaggregler

5.1 Tidspunkt for heising og firing

Sommerhalvåret, det vil si fra mars til og med oktober, skal flagget heises kl. 0800.

Vinterhalvåret, det vil si fra november til og med februar, skal flagget heises kl. 0900.

Flagget fires ved solnedgang, eller senest kl. 2100 hvis solen går ned senere enn dette. Dette gjelder hele året.

Vimpler og bannere kan henge oppe uten tidsavgrensning, det vi si hele natten og i hele den aktuelle perioden.

5.2 Flagging på halv stang

Når flagget skal heises på halv stang, skal flagget først heises til topps, før det fires ned en tredjedel fra toppen av flaggstangen.

Når flagget skal fires ned fra halv stang, skal det igjen heises til toppen, før det fires ned.

5.3 Behandling av flagget

Flagg skal behandles med respekt.

Ved flagging med det norske flagget skal flaggforskriften (Forskrift angående bruk av statsflagg og handelsflagg) følges.

Flagget skal aldri berøre bakken. Etter firing må flagg tørkes før det kan brettes og oppbevares. Oppbevaringen skal være på en slik måte at det ikke blir skadet eller kommer på avveie.

Et ødelagt eller slitt flagg skal brennes eller sprettes opp og fargene skilles fra hverandre.

6. Offisielle flaggdager

I Åsnes kommune skal det flagges fra alle kommunens offentlige flaggstenger på offisielle flaggdager.

Offentlige flaggdager

Hvorfor offentlig flaggdag?

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

Prinsesse Ingrid Alexandras bursdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

Kong Haralds bursdag

1. mai

Arbeidernes dag

8. mai

Frigjøringsdatoen av 1945

17. mai

Norges nasjonaldag

7. juni

Norges uavhengighetsdag 1905

4. juli

Dronning Sonjas bursdag

20. juli

Kronprins Haakon Magnus bursdag

29. juli

Olsok

19. august

Kronprinsesse Mette-Marits bursdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Stortingsvalg

 

 

Flaggdager

Det skal flagges fra rådhuset med det samiske flagget på samenes nasjonaldag 6.  februar. De øvrige dager skal det flagges med det norske nasjonalflagget.

7. Flagging andre dager

På valgdagen for Kommune- og fylkestingsvalget skal det flagges med nasjonalflagget ved alle oppnevnte stemmelokaler, og på rådhuset.

Det skal flagges fra rådhuset kvinnedagen 8. mars.

Det skal flagges fra rådhuset på skogfinnenes dag 21. juni med det skogfinske flagget.

Det skal flagges med regnbueflagget fra rådhuset lørdag under Oslo Pride.

Ved offisielt besøk av Åsnes kommunes vennskapskommuner skal det flagges med det kommunale flagget til den aktuelle vennskapskommunen.

Skolene og bo- og omsorgsinstitusjonene gis myndighet til å selv avgjøre om det skal flagges fra flaggstengene ved sine bygg de overnevnte dagene. Dersom institusjonen velger å flagge må de selv organisere heising og firing av flagget i tråd med bestemmelsene i reglementet og flaggforskriften. Skolene gis myndighet til å selv avgjøre om det skal flagges fra flaggstengene ved sine bygg første skoledag, eksamen eller ved tilsvarende anledninger. Dersom skolen velger å flagge må de selv organisere heising og firing av flagget i tråd med bestemmelsene i reglementet og flaggforskriften.

8. Flagging ved gravferd

Det bør flagges på halv stang på offisielle flaggstenger ved gravferden til nåværende og tidligere ordførere og andre nåværende kommunestyrerepresentanter ved Åsnes rådhus.

Ved gravferd til nåværende ansatt, eller nåværende elev ved kommunal skole kan det flagges på halv stang ved tjenestestedet der vedkommende var ansatt eller ved skolen dere eleven gikk, dersom det er en flaggstang tilknyttet det aktuelle tjenestestedet eller skolen.

Det skal også flagges på halv stang hvis det er gitt nasjonale føringer om dette, eller det på grunn av andre særskilte omstendigheter er naturlig å flagge på halv stang.

Det flagges på halv stang inntil seremonien er avsluttet. Når seremonien er avsluttet, skal flagget heises til topps og fires til vanlig tid.

9. Flagging med fremmed lands flagg

Som hovedregel flagger ikke Åsnes kommune med andre lands nasjonalflagg. Ordfører og kommunedirektør kan gjøre unntak fra dette, dersom det er ønskelig av hensyn til internasjonal høflighet.

Ved flagging med fremmed lands flagg skal flagging skje i samsvar med reglene i Forskrift om adgang til i særlige tilfeller å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.

10. Søknad om flagging ved andre anledninger/arrangement

10.1 Flagging ved idretts-, kultur- eller lignende arrangementer av allmenn interesse

Det kan flagges med norsk flagg, samisk flagg, skogfinsk flagg og kommuneflagg i forbindelse med idretts-, kultur-, og lignende arrangementer av allmenn interesse ved kommunes offentlige flaggstenger.

Det kan flagges med arrangementsflagg, vimpler og bannere i forbindelse med idretts-, kultur-, og lignende arrangementer av allmenn interesse ved kommunes offentlige flaggstenger.

Det tillates ikke flagg som symboliserer politisk, diskriminerende eller kommersiell aktivitet.

Det tillates ikke å flagge med arrangementsflagg, vimpler eller bannere ved kommunens offentlige flaggstenger de offentlige flaggdagene som vist til i punkt 6.

Flagging som vist til i dette punktet krever særskilt søknad.

10.2 Krav til søknad

Ved søknad må det framkomme ved hvilken flaggstang, i hvilket tidsrom og med hvilket flagg det ønskes å flagge. Skriftlig søknad om flagging ved et arrangement eller lignende skal normalt foreligge kommunen senest 3 uker før arrangementet.

Søknaden sendes Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 FLISA | postmottak@asnes.kommune.no.

Kommunedirektør kan godkjenne søknader om flagging under arrangementer og dager, selv om disse ikke er eksplisitt angitt i flaggreglementet. I slike tilfeller saksbehandles søknad om flagging av administrasjonen.

Søknad om flagging som kan karakteriseres som prinsipielle eller saker som medfører tvils- og fortolkningsspørsmål, skal behandles av formannskapet.

10.3 Heising og firing

Heising og firing av flagg i forbindelse med arrangementer, som vist til i pkt. 5.1, avtales i hvert enkelt tilfelle.

10.4 Kostnader

Utgifter knyttet til flagging ved søknad skal dekkes av arrangøren i sin helhet.