Detaljreguleringsplan for Færder camping – planforslag til offentlig ettersyn  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 har planutvalget i Åsnes, i møte den 30.11.2020, i sak 065/20, vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter for Færder camping, plan-ID 2019001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

Planområdet ligger øst for Glomma, inntil nordsiden av utløpet av Flisa elv.

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for utvidelse av den eksisterende campingplassen, strandpromenade og badeplass med videre.

Frist for å komme med uttalelse til planforslaget er 12.03.2021.

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes Åsnes kommune, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post til post@asnes.kommune.no 

 

Sakspapir - Forslag til detaljreguleringsplan for Færder camping (PDF, 135 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Flisa Camping - Flomvurdering (PDF, 873 kB)

Alle innspill (PDF, 872 kB)

Kart Reguleringsplan (PDF, 805 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 155 kB)