Fremskutt eller utsatt skolestart

PP-tjenesten er kommunens sakkyndige instans i saker der foreldre ønsker utsatt eller framskutt skolestart.

Hjelp til vurdering av fremskutt eller utsatt skolestart

Alle barn har rett og plikt til skolegang, og skal vanligvis starte på 1. klassetrinn det kalenderåret barnet fyller 6 år. Opplæringen skal være tilpasset barnets evner og forutsetninger og skal legge grunnlag for faglig og sosial mestring.

 

Retningslinjer for utsatt eller fremskutt skolestart

Opplæringslovens § 1-3. Den enkelte skole skal se til at alle barn får en så god skolestart som mulig, uavhengig av barnets individuelle forutsetninger. På dette grunnlaget anbefaler derfor Pp-tjenesten for Grue og Åsnes (PPT) generelt at barn begynner på skolen det kalenderåret de fyller 6 år. I særlige tilfeller kan det søkes om utsatt eller fremskutt skolestart. En søknad om utsatt eller fremskutt skolestart innebærer at PPT foretar en utredning og utarbeider en sakkyndig vurdering.

Opplæringslovens §2.1, tredje ledd omtaler utsatt eller fremskutt skolestart:

”Grunnskuleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år. Dersom det etter sakkunnig vurdering er tvil om barnet er komme tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte i skolen, har barnet rett til å utsetje skolestarten eitt år dersom foreldra krev det. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skolestarten eitt år. Dersom foreldra søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skolen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år."

 

PPT har ansvaret for både å vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling, og denne vurderingen må ta utgangspunkt i det tilbudet som møter barnet når det begynner på skolen. I vurdering av skoletilbudet vil sentrale faktorer som blir vektlagt være skolens organisering, kompetanse, gruppestørrelse, elevsammensetning og fordeling av generelle styrkingstiltak på 1-4 trinn.

 

Utsatt skolestart

Utsatt skolestart innebærer at barnet starter på skolen året det fyller sju år. Vanlige momenter å vurdere er barnets modenhetsnivå, barnets språklige og kognitive nivå, om barnet sosialt tilpasser seg på en god måte eller andre særlige forhold som har innvirkning på barnets utvikling.

 

Fremskutt skolestart

Fremskutt skolestart innebærer at barnet starter på skolen det året det fyller fem år. Et absolutt krav i loven er at barnet må fylle 5 år innen 1. april. Vanlige momenter å vurdere ved fremskutt skolestart er om barnet er sosialt moden, er språklig i god utvikling, har gode intellektuelle forutsetninger og i det hele tatt er klar for å begynne på skolen. Barnehagen bidrar ofte med viktig informasjon.

Det er viktig for PPT å kvalitetssikre en anbefaling om at barnet begynner på skolen ett år før tiden. Selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid.