Vedtekter for den kommunale skolefritidsordningen i Åsnes

Vedtatt i Åsnes kommunestyre 30. mai 2022, sak KST-043/22.

§ 1       Definisjon og mål

Skolefritidsordningen hjemles i Opplæringslovens § 13-7 og er et omsorgs- og tilsynstilbud for 1.-4.trinn, og for barn med særskilte behov på 5.-7.trinn. 

Skolefritidsordningen omfattes også av Opplæringslovens kapittel 9A "Elevane sit skolemiljø" samt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.  Barna skal gis gode utviklingsvilkår.

Skolefritidsordningen i Åsnes skal drives i tråd med Strategisk plan for Åsnesskolen og Sosial kompetanseplan for Åsnes kommune.

 

§ 2       Retningslinjer

De kommunale skolefritidsordningene i Åsnes drives etter de retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av kommunestyret og i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Tilbudet er en frivillig del av grunnskoletilbudet.

Skolens plandokumenter skal følgelig omfatte også denne delen av driften.

 

§ 3       Eierforhold

Kommunen eier og driver skolefritidsordningen.

 

§ 4       Styring og ledelse

Skolens virksomhetsleder har det administrative og pedagogiske ansvaret for skolefritidsordningen.  Skolefritidsordningen skal ha daglig leder.  Virksomhetsleder ved skolen kan ha funksjonen som daglig leder. 

Hver skolefritidsordning skal fortrinnsvis ha en pedagogisk utdannet leder med ansvar for den daglige driften. 

Det skal avsettes tid til samarbeid mellom virksomhetsleder og daglig leder.

Skolens rådsorganer omfatter også skolefritidsordningen.  Daglig leder har møte- og talerett i skolens samarbeidsutvalg (S.U) i saker som angår skolefritidsordningen.

 

§ 5       Leke- og oppholdsareal

Det avsettes et tilstrekkelig innendørs baseareal som disponeres av skolefritidsordningen i åpningstiden.  I tillegg nyttes undervisnings- og oppholdsareal i sambruk med skolens øvrige virksomhet. 

Skolens uteareal skal være tilgjengelig for bruk av barna i skolefritidsordningens åpningstid.

 

§ 6       Åpningstid

Skolefritidsordningen har åpent mandag – fredag kl. 07.00-16.30.  Innenfor den ytre tidsrammen fastsetter virksomhetsleder åpningstiden ut fra en vurdering bygd på brukernes behov, og hensynet til en best mulig disponering av personalet. 

Skolefritidsordningen er stengt i juli måned og i skolens jul- og påskeferie.  I de øvrige skoleferiene lokaliseres SFO-tilbudet på Flisa skole med åpningstid 07.00-16.30.

Skolefritidsordningene har stengt på elevens fridager i henhold til skoleruta, og på personalets planleggingsdager.

 

§ 7       Bemanning

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr 12-14 barn.  Eventuell styrking av bemanning i forhold til barn med særskilte behov vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Skolefritidsordningen skal ha personale med relevant kompetanse.

Formannskapet er styringsorgan og skal godkjenne skolefritidsordningen.

 

§ 8       Opptak, endringer og oppsigelse

Opptaket til skolefritidsordningen skjer ved den skolen eleven er innskrevet.  Påmelding skjer gjennom skolen administrative system IST Everyday.  Det finnes direkte link på www.asneskommune.no.  og på den enkelte skoles hjemmeside.

Opptak forutsetter at man er à jour med eventuell SFO- og barnehagebetaling.

Foresatte får bekreftelse på epost om at søknaden er mottatt og et varsel når søknaden er behandlet.

Plass i skolefritidsordningen gjelder fra opptaksdato og ut 4. trinn, eller inntil oppsigelse foreligger.

Oppsigelse og endring av plasstype skal registreres elektronisk i IST Everyday.  Endringer og oppsigelse kan skje 01. i hver måned.  Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1..

Søknadsfrist for hovedopptaket er 01. april.  Ved ledig kapasitet kan opptak gjøres kontinuerlig gjennom året.

 

§ 9       Opptakskriterier

Hvis det er flere søkere enn skolefritidstilbudet har plass til, avgjøres inntaket etter følgende kriterier:

1. Barn med særskilte behov

2. Barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsyn med barnet.

3. Barn som har begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning.

4. Yngre barn prioriteres framfor eldre barn

 

§ 10     Betaling for opphold

Det betales for opphold etter de satser og retningslinjer som er fastsatt av formannskap og kommunestyre.

Dersom foreldrebetalingen uteblir, tapes retten til å disponere plassen i skolefritidsordningen.

Skolefritidsordningen har 11 måneders betaling.  Juli måned er betalingsfri.

Skolefritidsordningen har søskenmoderasjon.  30 % på 2.barn, og 50 % på 3. barn og flere.

Foresatte til barn som bor 50 % hos mor og far, får tilbud om 50 % betaling.

 

Skolefritidsordningen i Åsnes tilbyr tre plasstyper:

1. Plass over 12 timer pr uke

2. Plass inntil 12 timer pr uke

3. Timer (Kjøp av enkelttimer)

Ved legitimert fravær/sykdom over 1 måned, gis det rett til fradrag i oppholdsbetalingen.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling er gjeldende fra høsten 2020. Foreldre med barn på 1. til 4. årstrinn skal ikke betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass i SFO. I tillegg vil barn med særskilte behov jf. Opplæringsloven § 13-7 første ledd, som etter søknad er innvilget plass i SFO på 5. – 7. årstrinn, få gratis plass.

Fra høsten 2022 har Stortinget vedtatt at det skal være 12 timer gratis SFO for alle elever i 1. trinn, uavhengig av husholdningens inntekt.

§ 11     Forsikring

Barna i skolefritidsordningen er forsikret i henhold til de forsikringene som gjelder for elever i grunnskolen i Åsnes.

 

§ 12     Taushetsplikt og opplysningsplikt

Alle ansatte i skolefritidsordningen er pålagt taushetsplikt i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13–13e.

Virksomhetsleder har ansvaret for å gjøre eventuelle andre oppmerksomme på reglene om taushetsplikt og praktisering av disse.

Personale i skolefritidsordningen – vanligvis representert av virksomhetsleder – har opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten, jf §§ 15-3, 15-4 i opplæringsloven.

 

§ 13     Vedtektsendringer

Vedtektene og eventuelle vedtektsendringer skal behandles og godkjennes av formannskapet.