Informasjon om krenkende atferd

På Åsnes ungdomsskole er vi opptatt av å ha et miljø fritt for mobbing, diskriminering, vold og rasisme. Slik krenkende adferd skal man slippe å oppleve på skolen!

Åsnes ungdomsskole er med i Olweus-programmet mot mobbing og antisosial adferd. Dette er et program utviklet spesielt for skoler av professor Dan Olweus ved universitetet i Bergen. Skolen har laget en egen Olweus-kvalitetsplan som vi benytter i dette arbeidet. I tillegg har Åsnes kommune laget en «Plan for et trygt og godt skolemiljø» (PDF, 162 kB)

 

Hvert år gjennomfører vi en større undersøkelse blant elevene om et trygt og godt skolemiljø. Denne viser at det er stor grad av trivsel og lite mobbing ved skolen. Vi er allikevel klar over at vi må jobbe aktivt og systemrettet for å opprettholde dette.

 

Det er Opplæringsloven som bestemmer hva skoler i Norge skal gjøre på alle områder. Blant annet heter det i § 9a-2: Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

 

Videre er det i lovverket angitt fem aktivitetsplikter som skolen har. Disse er:

 

Delplikt 1: Følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø (9a-4 første ledd)

ALLE ansatte som oppholder seg på skolen har plikt til å følge med på det som skjer. Dette betyr at man må se, lytte, være årvåken, snakke med og gjennomføre inspeksjon. I tillegg har vi to større spørreundersøkelser for å høre elevenes røst.  

 

Delplikt 2: Gripe inn mot krenkelser dersom det er mulig (9a-4 første ledd)

Skolen MÅ ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering og gripe inn UMIDDELBART da dette nå er lovfestet. Inngripen kan skje ved tiltale og samtale. Fysisk inngripen må vurderes opp mot hva som er lovlig (kroppskrenkelse).

 

Delplikt 3: Alle på skolen skal varsle rektor ved mistanke eller kunnskap (9a-4 andre ledd)

ALLE ansatte har plikt til å varsle rektor hvis de SER eller MISTENKER noen som ikke har et trygt og godt skolemiljø. Dette gir rektor oversikt i alle slike saker

 

Delplikt 4: Skolen skal snarest undersøke saken (9a-4 tredje ledd)

Alle som SER noe eller MISTENKER noe har plikt til å undersøke saken med en gang. Man må først gjøre undersøkelser for å kunne avdekke hva dette er og senere kunne finne egnede tiltak. Det er viktig at man undersøker elevens OPPLEVELSE, ikke lete etter bevis. Dette indikerer en svært lav terskel.

 

Delplikt 5: Sette inn egnede tiltak (9a-4 fjerde ledd)

Skolen har plikt til å sette inn egnede tiltak, følge opp disse tiltakene og evaluere virkningene av tiltakene. Her må selvsagt elev og foresatte involveres. Det er viktig å presisere at det er elevens egen SUBJEKTIVE opplevelse som utløser tiltaksplikten. Skolen kan aldri avvise eller underkjenne en elevs opplevelse av noe. Henvendelsen kan være muntlig såvel som skriftlig.

Aktivitetsplikten utløses når eleven ikke har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring (9a-1) og varer helt til subjektiv trivsel og trygghet er gjenopprettet.

 

 

Som det står i lovteksten skal vi drive et aktivt og systematisk arbeid. Olweus-arbeid er derfor noe vi driver med ukentlig. Hovedaktiviteten er klassemøter der man tar opp forskjellige temaer knyttet til dette. Vi har også en aktiv inspeksjon som skal fange opp ting i friminutt. Sentralt i lovteksten er ansattes handlingsplikt, der man er lovpålagt å gripe inn hvis man får mistanker om krenkende adferd. Vår handlingsplan angir hva man skal gjøre når krenkende adferd avdekkes.

 

Oppsummert ønsker vi å presisere at skolen har plikt til å iverksette tiltak hvis elever eller foreldre ber om dette for å gjenopprette et trygt og godt skolemiljø. Vi håper med dette på et godt samarbeid med foresatte slik at vi fortsatt sikrer et godt og trygt skolemiljø ved Åsnes ungdomsskole. Dette er derfor et sentralt tema både på utviklingssamtaler og på foreldremøter på skolen i alle tre årene.

 

 

 

Flisa, 01.08.19

Tom Remi Eriksmoen

Enhetsleder/rektor