Læringstunet

Læringstunet er både et konsept og et fysisk område, hvor skolebygninger og lokaler med fritidstilbud for barn og unge samles innenfor et geografisk område. 

Læringstunet vil bestå av én felles barneskole, ungdomsskole, Solør videregående skole, flerbrukshall, Åsneshallen, baner og utendørsanlegg, ungdomshus og et nytt kultursenter. 

I samarbeid og samskaping med frivillighet, næringsliv og kommune, gis barn og unge et oppveksttilbud innenfor trygge rammer, både for skolegangen, men også for mest mulig av barnas hverdag etter skoletid. Kultur- og fritidstilbudene ved Læringstunet skal være lavterskeltilbud, som bidrar til at flere barn og unge deltar på aktiviteter tilpasset den enkeltes ønsker og behov.

Flyfoto med angivelser av de ulike elementene på skoleområdet på Flisa. - Klikk for stort bilde

Samfunnet inn i skolen og skolen inn i samfunnet

Læringstunet skal være et samlingssted; en møteplass der det vrimler av aktiviteter og liv. En smeltedigel med pulserende liv, store deler av døgnet. 

Kunnskap, erfaring og livshistorie vil ha rom i generasjonsmøter og møter mellom mennesker. Læringstunet skal være tilrettelagt for barn, unge, voksne og eldre, for å bidra til god folkehelse og økt utdanning, gjennom skole, samarbeid med frivillighet, kultur og næringsliv.

Fasilitetene på Læringstunet

Skolene

Den nye felles barneskolen, Åsnes barneskole (ÅBS), vil bestå av to bygninger: skolebygget og Mestringsbygget. I skolebygget vil det være klasserom, fellesarealer og de fasilitetene som er nødvendige i en skole. I tillegg vil bygget inneholde skolebibliotek, kulturskolens lokaler, en utvidet kulturdel, konsertsal/aula, utleiekjøkken og skolekjøkken.

Nærheten til Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole, som er med på å danne Læringstunet, vil kunne gi elevene mulighet til å oppleve et 13-årig skoleløp i trygge omgivelser.

Mestringsbygget

Mestringsbygget er et separat bygg bestående av verksteder for trevirke, leire og maling, teknologi og design, håndverk, naturfag og vekstrom, med tilhørende kjøkkenhage. Mestringsbygget skal fungere som et skaperverksted/makerspace hvor elevene får utforske, eksperimentere og oppleve tverrfaglighet i praksis.

Illustrasjon av Mestringsbygget. - Klikk for stort bilde

Kultursenteret

Det nye kultursenteret vil bestå av totalt 11 øvingsrom for ulike disipliner og gruppestørrelser, fordelt over to etasjer. 1. etasje vil bestå av fem øvingsceller tilpasset lydsterk og lydsvak musikk, henholdsvis messingblås, treblås, piano, vokal og trommer. I tillegg bygges det i denne etasjen et større ensemblerom tilpasset band og forsterket musikk, samt et backstage-/personalrom. 

Kultursenterets 2. etasje vil bestå av tre mindre øvingsrom for arbeid med elektronisk musikk, ett lite opptaksrom og ett større undervisningsrom med arbeidsstasjoner. Vegg i vegg med øvingsrommene vil det bygges en middels stor konsertsal, tilpasset akustisk lydsvak musikk, med plass til 180 personer, inkludert utøvere. 

Det planlegges her for paneler og kabling mellom flere av rommene, slik at det vil være mulig å gjøre opptak fra både ensemblerom og konsertsal.

Folkebibliotek og kulturhus

I umiddelbar nærhet til Læringstunet ligger folkebiblioteket med sine spennende kulturtilbud, vegg i vegg med Rådhuskinoen kulturhus med muligheter for forestillinger.

Ungdomshuset

Flisa ungdomshus disponerer flere ulike rom, blant annet gamingrom og stort kjøkken. Kjøkkenfasilitetene gjør det mulig at huset kan tilby et varmt måltid hver åpningsdag. Huset har også tilgang på flerbrukshall, bowlingbane og klatrevegg etter avtale. Det mangler lokaler for mer kreativ utfoldelse, for eksempel å spille instrumenter. Både når det gjelder utforming og akustikk.

Flisa ungdomshus er en åpen lavterskel møteplass. Det er tilbud for juniorer fra 5.-7. trinn og for ungdom fra 8. trinn til og med VGS. Per i dag har juniorer tilbud en gang i uken, mens ungdommer har tilbud to ganger i uken. All deltakelse er gratis og de færreste aktiviteter krever påmelding. I 2023 hadde huset ca. 2800 besøk.

All deltakelse skjer på ungdommenes egne premisser og reell ungdomsmedvirkning er en viktig del av driften.

Idrettsplass og Åsneshallen

Åsneshallen ble bygget som et samarbeid mellom Åsnes kommune og fylkeskommunen i 1979, og er den eneste idrettshallen i Åsnes. Hallen eies i dag av Åsnes kommune, og benyttes daglig til bl.a. aktiviteter i regi av de lokale idrettslagene, kroppsøving for Solør videregående skole og arrangementer i regi av Flisa ungdomshus. Åsneshallen tas også i bruk ved større kultur- og musikkarrangementer, med plass til rundt 500 publikummere. Vegg i vegg med hallen finner man klubbhuset til Flisa AIL, Bjørkheim, med storsal og e-sportsal. Bjørkheim er også fast tilholdssted for Flisa ungdomshus.

Hallen huser også Puls Flisa, med treningssenter og klatrevegg, samt en bowlingbane. Utendørs finner man kunstgressbaner for fotball, og en bane for sandvolleyball.

Kart over skoleområdet på Flisa. - Klikk for stort bilde

 

Intensjonen ved Læringstunet

En overordnet intensjon og et langsiktig mål med Læringstunet er å øke kommunens tverrsektorielle samarbeid om de viktigste faktorene for bedret folkehelse: inkludering, økt gjennomføring av videregående skole og økt utdanningsnivå i befolkningen.

Til grunn for utformingen av skisseprosjektet «Reisen til Læringstunet», som ble vedtatt av kommunestyret 21.02.2022, lå føringer fra utredningen Fremtidens barnehage og skole i Åsnes kommune 2020, om å tenke skole mer enn kun skole. Skisseprosjektet for NÅBS, nye Åsnes barneskole, beskrev en helhetlig tankegang rundt skole, med mottoet; «samfunnet inn i skolen og skolen inn i samfunnet». 

Den nye barneskolen er planlagt og bygges for å imøtekomme forventninger om endret pedagogisk praksis, med bl.a. fremtidens klasserom, som er mer tilrettelagt for en prosessorientert tilnærming kontra den tidligere «buss» og monologiske undervisningen. Åsnes barneskole (ÅBS) møter dette med fellesområder tilknyttet trinnene, i tillegg til det ordinære klasserommet.  Læringstunet vil fungere som en utvidet læringsarena for elevene, hvor elevene kan oppleve mestring gjennom en bredde av tilrettelagte fasiliteter, i tillegg til en tilrettelagt pedagogisk hverdag.

Samarbeidet med næringslivet, og samarbeidet på Læringstunet, er i tråd med intensjonen og legger til rette for tverrfaglig undervisning, relevans, sammenhenger og dybdelæring i LK20. Forventningen om en mer praktisk tilrettelagt undervisning er noe av grunnlaget for utformingen av Læringstunet, og møter med dette både intensjonen i Meld. St. 6 (2019-2020), myndighetens arbeid med stortingsmelding om 5.-10. trinn (regjeringen.no) i tillegg til NHOs innspill til høringen om en helhetlig ungdomsskolereform (Høringsinnspill - stortinget.no) hvor det etterspørres en «kobling mellom moderne teknologi med det klassiske håndverksmessige», og foreslår skoleverksteder. 

NHOs kompetansebarometer viser også til behovet for kompetanse med høyere utdanning.  Å fange elevene og stimulere til lærelyst gjennom livsnær undervisning og ønske om videre utdannelse, er avgjørende for kommunens bærekraft.

Utformingen av fasilitetene på Læringstunet har til hensikt å legge til rette for å imøtekomme utfordringen om kjedsomhet fra 5. – 10. trinn i grunnskolen, gjennom en mer praktisk tilnærming i undervisningen. I samarbeidet med bl.a. næringslivet kan elevenes grunnleggende nysgjerrighet og lærelyst stimuleres gjennom entreprenørskap og innovasjon gjennom kreative prosesser.

Illustrasjon fra luftperspektiv. Ny barneskole i Åsnes. - Klikk for stort bilde

Samarbeid med næringslivet

På Læringstunet skal elevene ved ÅBS, i samarbeid med Åsnes ungdomsskole og Solør videregående skole samarbeide med det lokale og regionale næringslivet. Læringstunet skal være en møteplass for kunnskap, ferdigheter og kompetanse. 

Hvordan? Mestringsbygget vil være en sentral faktor i dette samspillet, som en arena der skolen kan invitere næringslivet inn i møte med elevene, og presentere relevante yrker og nødvendig kompetanse for regionen. Elevene skal få innblikk i hele verdikjeden – fra råvare til ferdig produkt. Med næringslivets tilstedeværelse vil elevene kunne oppleve og utøve entreprenørskap i tett samarbeid med relevante aktører. Dette kan skje gjennom bl.a. presentasjoner, workshops, undervisning og bedriftsbesøk, eller utplassering og jobberfaring i en eller annen form. Samarbeidet fordrer godt utarbeidede planer med konkrete kortsiktige og langsiktige mål.

I samarbeidet på Læringstunet med elever i et 13-årig løp, jobbes det sammen om å utdanne fremtidens arbeidskraft for en bærekraftig region og kommune.

Det er opprettet dialog med sentrale aktører innen næringslivet, og det blir et første arbeidsmøte 21. mai hvor samarbeidet mellom barneskolen, ungdomsskolen og Solør videregående skole skal planlegges og konkretiseres.

Frivilligheten

Læringstunet skal gi elevene et tilbud innenfor trygge rammer, for skoledagen, men også for mest mulig av barnas hverdag etter skoletid. I dette arbeidet er kommunen avhengig av det gode samarbeidet med frivilligheten. Intensjonen med Læringstunet er bl.a. å legge til rette - og arbeide for: «Samfunnet inn i skolen og skolen inn i samfunnet». Læringstunet skal i størst mulig grad tilrettelegge for frivilligheten og i samarbeid styrke frivillighetens posisjon. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner på Læringstunet, når barn, unge, voksne og eldre skal møtes for å leke og lære sammen.

Samfunnet

På Læringstunet skal det samles og deles kunnskap fra regionen og Åsnes-samfunnet. Gamle håndverk, tradisjoner og kulturarv er en viktig del av barnas identitet og vil sees i samarbeid med bl.a. frivillighet. Det arbeides for at både store og små kan delta på undervisning, foredrag, workshops og kurs for å lære av den kompetansen som ligger i Åsnes-samfunnet, men som står i fare for å forsvinne med en aldrende befolkning. Læringstunet skal legge til rette for og fungere som en møteplass mellom generasjonene.

Samarbeid med forskningsmiljøer om FoU-prosjekter

Intensjonen er at Læringstunet skal være gjenstand for samarbeid med ett eller flere forskningsmiljøer, og/eller institusjoner om fremtidig forskningsprosjekt(er). Dette kan være forskningsprosjekter innenfor pedagogikk, innovasjon eller annet.

Det er påbegynt dialog med forskningsmiljøet hos Høgskolen Innlandet (HINN).