Fallalarm

Åsnes kommune tilbyr to ulike fallalarmer. De har ulike fordeler og begrensninger. Felles er at de registrerer fall og varsler kommunens personale om dette, uten at brukeren trenger å foreta seg noe.

En type er den mobile trygghetsalarmen som kan programmeres til å registrere og varsle dersom brukeren faller. 

Den andre typen erstatter smykkesenderen til en stasjonær trygghetsalarm. Denne har også en trykkflate som gjør at den fullt ut erstatter vanlig smykkesender. Denne kan bæres rundt halsen eller på håndleddet.

 

Hvem kan få?

Fallsensor er ikke en lovpålagt tjeneste. Om du har forhøyet falltendens, eller av andre grunner ønsker deg fallsensor kan du kontakte Koordinering, fag og forvaltning, eller de som yter tjenester hos deg. Kommunens personale vil sammen med deg vil vurdere om fallsensor er et hensiktsmessig hjelpemiddel for deg, og eventuelt hvilken type som er aktuell for deg.

 

Hva koster det?

Fallalarm leveres etter selvkostprinsippet og du betaler de faktiske utgiftene knyttet til alarmen. Den månedlige leien fastsettes av kommunestyret og reguleres årlig.

Dersom fallalarm innvilges som helsehjelpstjeneste er den gratis.