Detaljreguleringsplan for Tetenvegen 4 og 6

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 18.10.2021, i sak 037/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Tetenvegen 4 og 6, plan-id 2021002, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av et leilighetsbygg med maksimalt 20 leiligheter, innenfor et planområde på ca 5,2 daa. Planområdet ligger langs Tetenvegen og Idrettsvegen mellom Blomsterparken og Kivi Flisa på Flisa.

Papirversjon av forslaget til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter er utlagt på biblioteket i rådhuset.

Eventuelle kommentarer eller synspunkter til planforslaget bes sendt skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 14.01.2022.

 

Sakspapir (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

Referat fra oppstartsmøte i plansaker - Åsnes kommune (PDF, 402 kB)

Utomhusplan (PDF, 629 kB)

Planutkast (PDF, 2 MB)

Sol- og skyggediagram mars (PDF, 504 kB)

Sol- og skyggediagram mai (PDF, 493 kB)

Sol- og skyggediagram juni (PDF, 491 kB)

3D-Aksonometri (PDF, 465 kB)

Sjekkliste naturmangfoldloven (PDF, 126 kB)

Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 493 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 172 kB)

Uttalelse fra Statens vegvesen ved varsel om oppstart (PDF, 1004 kB)

Uttalelse fra NVE ved varsel om oppstart (PDF, 570 kB)

Uttalelse fra Elvia ved varsel om oppstart (PDF, 890 kB)

Uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet ved varsel om oppstart (PDF, 2 MB) 

Uttalelse fra Innlandet fylkeskommune ved varsel om oppstart (PDF, 2 MB) 

Uttalelse fra Mattilsynet ved varsel om oppstart (PDF, 679 kB)

Geoteknisk notat fra Løvlien Georåd (PDF, 3 MB)