Detaljreguleringsplan for Haakon Trangsruds veg 24

Planutvalget i Åsnes har, i møte den 22.11.2021, i sak 041/21, vedtatt å legge ut forslag til detaljreguleringsplan for Haakon Trangsruds veg 24, plan-id 2021001, ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av to leilighetsbygg/lavblokker med til sammen 28-34 leiligheter, innenfor et planområde på ca 4,3 daa. Planområdet ligger mellom Haakon Trangsruds veg og Kaffegata på Flisa.

Papirversjon av forslaget til detaljreguleringsplan med tilhørende dokumenter er utlagt på biblioteket i rådhuset. 

Eventuelle kommentarer eller synspunkter til planforslaget bes sendt skriftlig til Åsnes kommune, Tekniske tjenester, Rådhusgata 1, 2270 Flisa, eller på e-post: post@asnes.kommune.no innen 20.01.2022.

 

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 78 kB)

Kart for reguleringsplanen (PDF, 545 kB)

Sakspapir (PDF, 220 kB)

Innlandet fylkeskommunes svar på varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 2 MB)

Uttalelse fra Statens vegvesen ved varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 2 MB)

Uttalelse fra Statsforvalteren i Innlandet ved varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 2 MB)

Uttalelse fra kommuneoverlegen ved varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 3 MB)

Uttalelse fra NVE ved varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 2 MB)

Mattilsynets svar på varsel om oppstart av detaljregulering (PDF, 2 MB)

Geoteknisk rapport fra Løvlien Georåd (PDF, 4 MB)

Notat for overvannshåndtering, fra firmaet Arealtek  (PDF, 3 MB)

Referat fra oppstartsmøte i plansaker - Åsnes kommune (PDF, 852 kB)

ROS-analyse (PDF, 314 kB)

Situasjonsplan (PDF, 862 kB)

Sjekkliste naturmangfold (PDF, 70 kB)

Solanalyse mars (PDF, 2 MB)

Solanalyse mai (PDF, 2 MB)

Solanalyse juni (PDF, 2 MB)

VAO-plan (PDF, 526 kB)