Demens

Demensteamet fungerer som en ressursgruppe for personer med demens og deres pårørende. Det er et lavterskeltilbud for alle med spørsmål og utfordringer som angår demens og hukommelsessvikt.

Demens er en fellesbetegnelse for en kronisk funksjonssvikt som skyldes ulike hjernesykdommer eller skader. Alzheimers sykdom er den hyppigst årsaken til demens, men det finnes mange flere. Kunnskap om demens er viktig for alle innbyggere; å vite bidrar til større forståelse og trygghet i møte med personer med demens og deres pårørende.

Utredning og diagnostisering er viktig for å kunne tilpasse tjenestetilbudet best mulig for den enkelte. God tilrettelegging bidrar til at personer med demens kan bo i hjemmet sitt lenger.

Det er viktig å foreta en utredning for å utelukke andre sykdomstilstander, som kan og bør behandles.

God oppfølging starter ved utredning av mistanke om kognitiv svikt og demens, ofte i tiden før en diagnose kan gis, og følger hele forløpet av demenssykdom hos en person med demens og nærmeste pårørende.

Les om demens i Åsnes her

Demensteamet i Åsnes er tverrfaglig sammensatt og gjennomfører kartlegging og utredninger i samråd med fastlege. Det brukes standardiserte kartleggingsverktøy i forhold til både pasient og pårørende.

 

Mistanke om demens?

Har du mistanke om at du eller noen av dine kan ha demens, ta kontakt med din fastlege. Kom tidlig i gang med utredning!

Mange som tror de har symptomer på demens, nøler med å ta kontakt med lege. Men jo tidligere prosessen settes i gang, desto bedre behandling og oppfølging kan du få. Det er også viktig å utelukke andre sykdommer. Mange tilstander kan gi demensliknende symptomer.

Utredning

Utredningen starter i samarbeid med fastlegen, gjerne med pårørende til stede. Fastlegen setter i gang en demensutredning og vurderer om utredningen skal gjøres med kommunens demensteam eller om pasienten bør henvises til spesialisthelsetjenesten for utvidet utredning.

Fastlegen innhenter sykehistorie, undersøker pasienten, tar blodprøver og henviser til MR eller CT av hodet.

Tilstander som utredes av spesialisthelsetjenesten:

 • Personen er under 65 år
 • Personer med rask sykdomsutvikling
 • Personer som har store utfordringer knyttet til atferd
 • Personer med utviklingshemming
 • Personer med etnisk minoritetsbakgrunn

Henvisning til spesialisthelsetjenensten gjøres av fastlegen.

 

Samtale og oppfølging

Etter å ha fått en demensdiagnose kan det være mange spørsmål som dukker opp; både for den som får diagnosen og den som er pårørende. I Åsnes kommune har vi demenskoordinator som kan være behjelpelig med å svare på spørsmål og informere om kommunens tilbud.

Første samtale kan man ta alene, men det har vist seg at det kan være lurt å ta med ektefelle/partner og/eller barn til samtalen. Det er ikke alltid lett å huske alt som blir sagt og informert om; da kan det være godt å være flere som har hørt det samme. Tilbudet er også for pårørende dersom de ønsker samtale alene. Ved ønske om følge til legetimer, er demenskontakt behjelpelig med dette etter avtale.

Tema for samtalen kan være:

 • Hva er demenssykdom?
 • Hva finnes av behandling?
 • Hva kan jeg gjøre for å holde meg frisk lengst mulig?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg planlegger fremtiden, for eksempel økonomi?
 • Hva med familie og venner?
 • Hva slags hjelp kan jeg få?

Rutinen er at fastlegen tilbyr å ta kontakt med demenskontakt, som så tar kontakt med deg for å tilby denne samtalen i etterkant av legetimen. Eventuelt kan man ta direkte kontakt med demenskontakt, som så hjelper deg med å kontakte fastlege. Ønsker du ikke å benytte deg av tilbudet, takker du nei. Ønsker du senere en samtale med demenskontakt, er det likevel bare å ta kontakt. Ved behov for andre tjenester, gir demenskontakt, i samarbeid med fastlege, en god overføringsrapport til den aktuelle tjenesten, som deretter vil hjelpe deg videre. Terskelen for å ta kontakt, skal være lav.

Veiviser om demens

Denne veiviseren skal gjøre det enklere for helse- og omsorgstjenestene å gi gode tjenester til personer med demens og deres pårørende. 

Den gir råd og tips om hvordan tjenester kan organiseres, og forslag til aktuelle tiltak i de ulike fasene av demenssykdommen.

 

Oversikt over tjenester

1 Kontaktperson i demensteamet

De som blir rammet av en demenssykdom får oppnevnt en kontaktperson. Kontaktpersonen skal sørge for koordinering av tjenester, jevnlig kontakt, informasjon, støtte og veiledning av den berørte og pårørende. Det legges opp til individuelt tilpasset oppfølging av bruker og pårørende.

2 Hjelpemidler og velferdsteknologi

Innenfor demensomsorg er det aktuelt å benytte teknologi i forhold til kognisjon, sikkerhet og varsling. Kognitive hjelpemidler er f.eks. elektroniske klokker og kalendere. Hjelpemidler innenfor sikkerhet kan være varsling om brann, ulike typer bevegelsessensorer, tidsbrytere og ulike typer alarmer. Teknologi for varsling kan være varsling til bruker selv eller til omsorgspersoner, for eksempel dør- og sengealarm ellers GPS. Velferdsteknologi kan også være til hjelp for pårørende for å gi trygghet og være praktiske løsninger.

 

3 Hjemmehjelp (praktisk bistand)

4 Hjemmesykepleie 

5 Støttekontakt 

6 Solkroken dagaktivitetssenter 

7 Opphold på sykehjem 

 

 

Søknad om kommunale tjenester:

Søknadsskjema finnes her eller i papirformat på kommunens Bibliotek og informasjon.

Kontaktinfo

Mona Skara
Spesialsykepleier
E-post
Mobil 40 88 21 65
Laila Tuer Lund
Ergoterapeut
E-post
Telefon 62 95 67 51