Utredning om framtidas skole og barnehage

Arbeidsgruppa for utredning av framtidas barnehage og skole i Åsnes la fram sin rapport i september 2020. Basert på denne rapporten kom kommunedirektøren med en innstilling. Kommunestyret vedtok 26. oktober 2020 å utsette saken.

Rapporten og innstillingen ble sendt til politisk behandling 22. september 2020.

  • 28. september ble saken behandlet i utvalg for oppvekst.
  • 12. oktober ble saken behandlet i formannskapet.
  • 26. oktober ble saken behandlet i kommunestyret.

 

Kommunestyret vedtok følgende 26. oktober 2020:

* Saken utsettes.
* Saken tas opp til ny behandling senest juni 2021.
* Det inviteres til en ny runde med infomøter for berørte i saken basert på utredningen.
* Det skal foreligge en konsekvensutredning vedrørende skoleskyss.
* Samt at barnehagestruktur gjennomgås grundigere.
* Det skal foreligge en plan hvor barna/elever skal være ved en eventuell byggeprosess.

 

22. februar 2021 ble saken behandlet i kommunestyret, som enstemmig vedtok kommunedirektørens innstilling:

1. Utredning fremtidens barnehage og skole, med utarbeidet tilleggsutredning med bakgrunn i vedtak i k-sak 105/20 legges ut på høring

2. Høringsperioden settes til seks uker fra 23. februar

3. Saken sendes til ny politisk behandling i kommunestyret innen juni 2021 i tråd med vedtak i k-sak 105/20

4. Alle høringssvar skal vurderes skriftlig og ligge som vedlegg når saken sendes ut til ny politisk behandling

 

HER ER HØRINGSDOKUMENTENE:

Saksdokument for politisk behandling av utredningen (PDF, 613 kB)

Utredning 2020: "Fremtidens barnehage og skole i Åsnes kommune" (PDF, 5 MB)

Høringssvar fra brukergrupper som omfattes av utredningen (PDF, 9 MB)

Tilstandsvurdering av Bashammeren barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Myrsnipa barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Jara skole og barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Flisa skole (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud skole (PDF, 3 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes opplæringssenter (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes ungdomsskole (PDF, 2 MB)

Økonomisk sammenstilling alle bygg (PDF, 602 kB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017/2018 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019 (PDF, 3 MB)

Tilleggsutredning etter utsettelse av politisk behandling (PDF, 638 kB)

Utredning om kvalitet og progresjon i barnehage og skole bestilt av kommunestyret 240918 (PDF, 2 MB)

Telemarkforsknings sluttrapport: Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak (PDF, 2 MB)

Notat vedrørende rasfare og sikringstiltak mot naturskade på byggegrunn (PDF, 654 kB)