Utredning om framtidas skole og barnehage

Arbeidsgruppa for utredning av framtidas barnehage og skole i Åsnes la fram sin rapport i september 2020. Etter utsettelse, høring, tilleggsutredning og ytterligere saksbehandling ble det i kommunestyremøtet 19. april 2021 fattet vedtak i saken.

19. april 2021 ble saken behandlet i kommunestyret

Saksfremlegget finnes her.

Møteprotokollen finnes her.

 

 

22. februar 2021 ble saken behandlet i kommunestyret, som enstemmig vedtok kommunedirektørens innstilling:

1. Utredning fremtidens barnehage og skole, med utarbeidet tilleggsutredning med bakgrunn i vedtak i k-sak 105/20 legges ut på høring

2. Høringsperioden settes til seks uker fra 23. februar

3. Saken sendes til ny politisk behandling i kommunestyret innen juni 2021 i tråd med vedtak i k-sak 105/20

4. Alle høringssvar skal vurderes skriftlig og ligge som vedlegg når saken sendes ut til ny politisk behandling

 

Kommunestyret vedtok følgende 26. oktober 2020:

* Saken utsettes.
* Saken tas opp til ny behandling senest juni 2021.
* Det inviteres til en ny runde med infomøter for berørte i saken basert på utredningen.
* Det skal foreligge en konsekvensutredning vedrørende skoleskyss.
* Samt at barnehagestruktur gjennomgås grundigere.
* Det skal foreligge en plan hvor barna/elever skal være ved en eventuell byggeprosess.

 

Utredningen ble sendt til politisk behandling 22. september 2020.

 

 

HER ER HØRINGSDOKUMENTENE TIL DEN ÅPNE HØRINGEN (SOM BLE AVSLUTTET I MARS 2021)

Saksdokument for politisk behandling av utredningen (PDF, 613 kB)

Utredning 2020: "Fremtidens barnehage og skole i Åsnes kommune" (PDF, 5 MB)

Høringssvar fra brukergrupper som omfattes av utredningen (PDF, 9 MB)

Tilstandsvurdering av Bashammeren barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Myrsnipa barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Jara skole og barnehage (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Flisa skole (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Sønsterud skole (PDF, 3 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes opplæringssenter (PDF, 2 MB)

Tilstandsvurdering av Åsnes ungdomsskole (PDF, 2 MB)

Økonomisk sammenstilling alle bygg (PDF, 602 kB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017/2018 (PDF, 2 MB)

Kvalitetsmelding for grunnskolen 2019 (PDF, 3 MB)

Tilleggsutredning etter utsettelse av politisk behandling (PDF, 638 kB)

Utredning om kvalitet og progresjon i barnehage og skole bestilt av kommunestyret 240918 (PDF, 2 MB)

Telemarkforsknings sluttrapport: Analyse av omstillingsbehov og menypakke av tiltak (PDF, 2 MB)

Notat vedrørende rasfare og sikringstiltak mot naturskade på byggegrunn (PDF, 654 kB)